Styrelsen arbetar just nu på att förnya föreningens byggnadslov för inglasning av balkonger: För markiser behövs ej byggnadslov men kravet är att lägenhetsinnehavare följer gällande färgval. För mer information kontakta styrelsen.

Ni som delar balkong med er granne bör veta att den mellanavskiljande väggen skall vara i klass B-30 (brandklassad) oavsett om en eller båda glasar in sin balkong. Det är den enskilda medlemmen som bekostar inglasningen och underhåll av inglasningen. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för löpande underhåll av den inglasade balkongen samt kan bli ersättningsansvarig för eventuella skador som uppstår på fastigheten pga av inglasningen. 

Beträffande markiser så har en del frågor kommit angående leverantör och det är naturligtvis helt fritt att välja leverantör under förutsättning att de färgval som beslutats beaktas. Se detta dokument  för konstruktion av inglasning och färgval på markiser.

Iaktta försiktighet vid borrning för markisfästena. En lägenhetsägare fick en skada då en flisa på insidan lossnade vid borrningen från utsidan. Dessutom uppkom en spricka, troligtvis av vibrationerna.